Participatie

PEDAGOGISCHE BEGELEIDERS

Ons schoolteam staat er niet alleen voor, maar wordt ondersteund door de s.j.-begeleidingdienst. Dit team werkt vanuit Cebeco, het centraal beleid van de jezuïetencolleges en de ignatiaanse scholen.
De pedagogisch begeleiders bezoeken regelmatig onze school. Zij coachen leerkrachten, individueel of in team. Ze ondersteunen de onderwijskwaliteit van onze school vanuit het ignatiaans opvoedingsproject en vanuit de verwachtingen van de overheid.
 
• Begeleider basisonderwijs – godsdienst: dhr. Wouter Van de Walle
• Begeleider basisonderwijs – godsdienst: mevr. Elke Verlinden
• Begeleider lichamelijke opvoeding: mevr. Ingaline Dierickx

INIGO

Het schoolbestuur is de vzw IÑIGO, ignatiaanse scholen en is gevestigd in Pont-straat 7 met als volmachthouders de heer Bart Guns, voorzitter van het school-bestuur en de heer Arie De Rijck, algemeen directeur.
Maken deel uit van de vzw IÑIGO, ignatiaanse scholen:
-Vrije Basisschool Sint-Vincentius Hekelgem – Campus Bellestraat
-Vrije Basisschool Sint-Vincentius Hekelgem – Campus Langestraat
-Vrije Basisschool Sint-Martinus Erpe – Campus Botermelkstraat
-Vrije Basisschool Sint-Martinus Erpe – Campus Zevekootstraat
-Vrije Basisschool Sint-Franciscus Burst
-Vrije Basisschool Sint-Franciscus Erondegem
-Vrije Basisschool Herdersem
-Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege Eikstraat
-Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege Pontstraat
-Vrije Lagere school Sint-Jozefscollege Capucienenlaan
-Buitengewone Basisschool Levensvreugde De Zonneroos
-Buitengewone Secundaire school Levensvreugde
-Sint-Jozefscollege algemeen secundair onderwijs
-Kinderopvang De Tuimeldoos Eikstraat

Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij een beroep om het eigen begeleidingsteam van de Vlaamse Jezuïetencolleges.

Voorzitter: Dhr. Bart Guns

CLB

Men kan op het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) terecht voor informatie, raad of hulp op het vlak van studie en opvoeding, relatie en volwassenwording, gezondheid en lichaamsontwikkeling. Bij problemen worden, indien nodig, zowel ouders als leerlingen deskundig begeleid. De moeilijkheden kunnen zich situeren in het kader van de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar, leermoeilijkheden op school, het kiezen van een studierichting, het verwerven van een adequate studiemethode, studiemotivatie, conflicten met leersituaties, zich ongelukkig voelen …. De samenwerking werd vastgelegd in de bijzondere bepalingen. De planning van de medische onderzoeken wordt bij de aanvang van het schooljaar vastgelegd.
Elke vrijdag is er een wekelijks overlegmoment met de onthaalmedewerker.

Onze school werkt samen met
VRIJ CLB AALST
Langestraat 12
9300 Aalst
Tel.: 053/78 85 10
Fax: 053/78 55 97
e-mail: info@vclbaalst.be
website: www.vclbaalst.be

De teamleden voor onze school zijn:
onthaalmedewerker: Ingrid Lamin
verpleegkundige: Kristien Van Biesen

OUDERCOMITE

Statuten

1. OMSCHRIJVING

Het “Oudercomité Sint-Jozefscollege Aalst Capucienenlaan” is een feitelijke vereniging, hierna genoemd het oudercomité.
De zetel van het oudercomité is gevestigd te Capucienenlaan 95, Aalst (9300). Alle correspondentie wordt echter gericht aan de secretaris in functie.
De werkjaren vallen samen met de schooljaren, m.a.w. van september tot en met juni.

2. DOEL VAN HET OUDERCOMITÉ

1. Informeren van alle ouders
2. Organiseren van feestelijkheden, ontmoetingsactiviteiten e.a. activiteiten in samenspraak met de school.
3. Ondersteunen van de schoolwerking door middel van hand- en spandiensten, eventueel ook financiële ondersteuning
4. Meedenken en eventueel adviseren over thema’s die ouders aanbelangen
5. De school bijstaan bij de organisatie van festiviteiten

3. LIDMAATSCHAP VAN HET OUDERCOMITÉ

Leden en kandidaat-leden zijn personen die zich belangeloos en daadwerkelijk willen inzetten om de doelstellingen van het oudercomité te verwezenlijken.
Kandidaat-leden kunnen worden voorgedragen door leden van het oudercomité alsook door de directie van de school. Elke ouder of wettelijke voogd die kinderen heeft die school lopen in het Sint-Jozefscollege Aalst Capucienenlaan kan zich kandidaat-lid stellen van het oudercomité. Bij voorkeur bestaan de leden uit 1 vertegenwoordiger per klas, aangevuld met maximaal 5 vrije leden. Aldus kan het oudercomité nooit uit meer personen bestaan dan het aantal klassen + 5.
Kandidaat-leden worden leden na aanvaarding door de voorzitter van het oudercomité in samenspraak met het schoolhoofd. Het lidmaatschap is jaarlijks en vervalt definitief zodra men geen kind meer ingeschreven heeft in de school.
In geval meerdere personen per klas kandidaat zijn, duiden de kandidaten in onderling overleg en in consensus, bij voorkeur in aanwezigheid van een meerderheid van de andere ouders van de leerlingen van de klas, één persoon aan die de klas zal vertegenwoordigen en bijgevolg lid wordt van het oudercomité. Het aangewezen moment is hiervoor het gezamenlijke oudercontact bij het begin van het schooljaar.
Het bestuur van het oudercomité kan in onderling overleg met de directie van de school bijkomende vrije leden coöpteren voor zover het maximaal aantal leden niet is bereikt.
Elk lid van het oudercomité verklaart zich schriftelijk akkoord met deze statuten.

4. VERGADERING

Het oudercomité vergadert verschillende malen per jaar in de bibliotheek van de school (of een ander door de school ter beschikking gesteld lokaal), de data worden in begin van het schooljaar door de voorzitter aan de leden meegedeeld. Extra vergaderingen kunnen eventueel in de loop van het schooljaar worden toegevoegd. De voorzitter of ondervoorzitter brengt hiervan de leden tijdig schriftelijk op de hoogte.
De leden van het oudercomité, het schoolhoofd alsook een delegatie van de leerkrachten wonen de vergaderingen bij. Wie echter niet kan deelnemen, wordt verzocht zich vooraf te verontschuldigen bij een lid van het bestuur.
De besluitvorming gebeurt in onderling overleg. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt in onderling overleg, zal stemming met gewone meerderheid de doorslag geven waarbij indien ex aequo, de stem van de voorzitter doorslaggevend is. De besluiten binden evenzeer de leden die afwezig zijn als diegenen die niet stemmen of tegenstemmen. Na elke vergadering wordt een verslag opgemaakt en verspreid onder de leden, het schoolhoofd alsook de vertegenwoordiger van de leerkrachten.
Ieder lid heeft het recht om voorstellen voor te leggen op de vergadering.

5. BESTUUR

Het oudercomité treedt als één team naar buiten om de doelstellingen te realiseren.
Het bestuur van het oudercomité bestaat uit :
– Een voorzitter
– Een ondervoorzitter
– Een secretaris
– Een penningmeester

Het bestuur wordt telkens verkozen voor een periode van 2 schooljaren en is herkiesbaar. Tweejaarlijks, op de laatste vergadering van het schooljaar wordt het bestuur voor de volgende 2 schooljaren verkozen. Kandidaten voor een bestuursfunctie zijn minstens reeds 1 jaar lid van het oudercomité.
Indien een bestuurslid vroegtijdig ontslag neemt, wordt in onderling overleg het vacant mandaat opnieuw toegewezen aan één van de leden van het oudercomité die minstens 1 jaar in het oudercomité zetelen.
De taak van secretaris kan eventueel verenigbaar zijn met de taak van ondervoorzitter. De andere functies zijn onverenigbaar in 1 persoon.

Taken van de voorzitter :
– Neemt initiatief voor het opstellen van de agenda van de vergaderingen
– Is aanspreekpunt naar ouders en school toe
– Leidt de vergaderingen
– Coördineert de activiteiten
– Pleegt overleg met de directie van de school

Taken van de ondervoorzitter :
– Assisteert de voorzitter
– Treedt op als vervanger van de voorzitter als de voorzitter afwezig is

Taken van de secretaris:
– Maakt het verslag op van de vergaderingen en zorgt voor de tijdige verdeling naar de leden
– Houdt de gegevens van het ledenbestand up to date

Taken van de penningmeester
– Houdt administratie bij van de inkomsten en uitgaven van activiteiten
– Beheert de financiële middelen van de oudervereniging
– Zorgt voor de administratie rond in- en uitgaven
– Brengt regelmatig verslag uit over de inkomsten en uitgaven op de vergaderingen
– Legt op het einde van het werkjaar het financieel verslag voor op de laatste vergadering

De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De bestuurders noch de leden hebben een aandeel in het vermogen van de vereniging, ze hebben geen recht op behaalde inkomsten en mogen geen opbrengsten halen uit de werking waardoor zij zich individueel zouden verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen, gedane inbrengen of gepresteerde inspanningen.

6. FINANCIËN

De beheers- en werkingskosten van het oudercomité worden gedekt door een kas die onafhankelijk is van de school. De penningmeester is verplicht jaarlijks op de laatste vergadering een financieel verslag voor te leggen aan het oudercomité. Hij zorgt tevens elke vergadering voor een korte stand van zaken.
De penningmeester, de secretaris en de ondervoorzitter, hebben volmacht over de bankrekening.
Elke uitgave dient gestaafd te worden door een door het bestuur goedgekeurde factuur of bewijsstuk. Iedere uitgave is het resultaat van een beslissing van het bestuur en dit tot een maximaal bedrag van € 1.000,00. Boven dit bedrag beslist de vergadering op voorstel van het bestuur over de besteding van de gelden.
De middelen die het oudercomité verwerft, worden besteed aan de werking en komen rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede aan het doel van het oudercomité en/of aan het welzijn van de leerlingen van de school.
Ieder lid van het oudercomité kan inzage in de financiële administratie vragen.

7. JAARLIJKSE INVENTARIS

Op de laatste vergadering van het schooljaar wordt telkens in het verslag een inventaris opgemaakt van de activa van het oudercomité. Deze worden steeds overgedragen naar het volgende werkjaar.

8. ONTBINDING

Het oudercomité wordt automatisch ontbonden na twee werkjaren inactiviteit. Het oudercomité kan eveneens ontbonden worden indien 2/3 van de leden daartoe beslist.
Bij ontbinding van het oudercomité worden de activa zonder vergoeding overgedragen aan de school.

9. WIJZIGING STATUTEN

Deze statuten kunnen slechts gewijzigd worden door een 2/3 meerderheid in het oudercomité.

Ledenlijst 2023-2024

Ledenlijst Oudercomité 2023-2024

Bekijk de ledenlijst van 2023-2024 hier

Verslagen

Verslag-vergadering-Oudercomité- 27-09-2022 Download

Verslag-vergadering-Oudercomité-22-11-2022 Download

verslag vergadering Oudercomité 28-03-2023 Download

Verslag vergadering Oudercomité – 23-09-2023 Download

Verslag vergadering Oudercomité – 23-11-2023 Download

Verslag vergadering Oudercomité – 06-02-2024 Download

LEERLINGENRAAD

In het vijfde en zesde leerjaar worden begin oktober 2 leerlingen per klas gekozen om te zetelen in de leerlingenraad. De bedoeling van dit initiatief is op de eerste plaats regels en afspraken te laten groeien vanuit de leerlingen. Inspraak gaat nauw gepaard met verantwoordelijkheid. In samenspraak met onze leerlingen zullen maandelijks actuele problemen of onderwerpen besproken worden en al dan niet door stemming worden goedgekeurd. Op deze manier willen we de kwaliteit van ons onderwijs bevorderen en kinderen leren hun mening op een voorname manier te uiten. Maandelijks om 12.45 u. komt de leerlingenraad samen in het speelgoedwinkeltje.  Dhr. De Plekker is telkens aanwezig en van elke vergadering wordt een verslag gemaakt waarvan een korte neerslag komt in Focus.

In de leerlingenraad zitten dit schooljaar: Janne Tirmarche en Sam Geukens (5A), Tijs De Groote en Bêritan Yaklav (5B), Jasmijn Avenel en Jack Arijs (5C), Murielle De Paepe en Inez Lammens (5D), Lewis Avenel en Lif Heremans (6A), Camille Kestens en Milo Vermeir (6B), Aaron Demaret en Juliette De Backer (6C) en Jitse De Geest en Julie Provyn (6D).

SCHOOLRAAD

Ledenlijst 2021-2025

Verslagen

Verslag 31-06-2022 Download

Verslag 27-09-22 Download

Verslag 07-02-2023 Download

Verslag 06-06-2023 Download

Verslag 25-09-2023 Download

Scroll naar boven