Omgangsbeleid

– We gaan beleefd en respectvol om met mekaar: leerlingen-leerkracht, leerkracht-leerlingen en leerlingen onderling.
We hebben ten allen tijde respect voor mekaars afkomst, origine en godsdienst. We willen ons profileren als een katholieke dialoogschool, met wederzijds respect tussen alle godsdiensten. Niet-katholieke ouders weten dat ze hun kind inschrijven in een katholieke schoolwaar godsdienst een verplicht leervak is. Niet-Katholieke leerlingen moeten niet deelnemen aan het gebed in de klas of in de refter.

Koeken -zonder chocolade aan de buitenkant en zonder papieren verpakking (uitg. bijzondere omstandigheden zoals pandemie)- worden meegebracht in een doosje. Bij traktatie voor verjaardagen geven wij de voorkeur aan het meebrengen van een stukje fruit.

– Op woensdagvoormiddag wordt enkel fruit toegestaan

– Op school zijn videospelletjes niet toegelaten. Door die computerspelletjes worden de kinderen niet sociaalvaardiger en zijn ze ook niet in beweging. Ook tablets, gsm of smart-phones zijn niet toegelaten. Het bezit van een gsm op school is enkel toegelaten na uitdrukkelijke toestemming van de directie en dient enkel tot het bereikbaar zijn na schooltijd.  Wie een geldige reden heeft, kan zijn toestel laten registreren bij de directie.

– Basketballen zijn enkel toegelaten op het basketbalplein. Lederen voetballen zijn niet toegelaten.

– We hebben respect voor onze schoolomgeving: gebouwen, meubilair, speelplaats, toestellen, …  Alle opzettelijke schade toegebracht aan gebouwen, meubilering, uitrusting of boeken van de school zal op kosten van de leerling worden hersteld of vernieuwd.

– We dragen zorg voor ons leefmilieu. We sorteren alle afval in de vuilnisbakken op de speelplaats voor GFT, PMD, papier en restafval. We houden alle sanitaire installaties netjes.

– Tijdens schoolexcursies wordt van de leerlingen in alle omstandigheden een voorname, rustige en leergierige houding verwacht. Zij houden zich stipt aan de richtlijnen van hun begeleiders. Wie deze houding niet kan opbrengen, wordt bij een volgende gelegenheid uitgesloten en voor de duur van de excursie in een andere klas gezet.

– Leesboeken, tijdschriften en andere publicaties die niet stroken met ons opvoedingsproject worden niet meegebracht naar school. Het is verboden vlugschriften en stickers op het college te verspreiden. Alleen de directie kan, om bijzondere redenen, op deze maatregel uitzonderingen toestaan.

– Zonder toestemming van de directeur mogen de leerlingen geen geld inzamelen voor welk doel ook. Het is hun verboden elkander geschenken aan te bieden, voorwerpen te ruilen of te verkopen.

– Indien een leerling meent slachtoffer te zijn van pesterijen dan meldt hij/zij dit aan de leerkracht de zorgleerkracht of de directeur.

Scroll naar boven