Zorgbeleid

Intern zorgbeleid

De zorgcoördinator op school is Mevr. Christiaens.
Zij wordt in haar taak bijgestaan door een uitgebreid en enthousiast zorgteam.

Ons uitgangspunt is: ieder kind telt. Van daaruit werkten we een zorgvisie uit die rekening houdt met de minder sterke, maar ook met de sterkere leerlingen en dit zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel vlak. Ons doel is met andere woorden maximale ontwikkelingskansen bieden voor elk kind op onze school.

De klasleerkrachten vormen de basis voor het zorgbeleid op school. Zij observeren, begeleiden en bieden eerste hulp in de klas. Er wordt aan eerstelijnszorg gedaan.
Verder hebben zij ook een signaalfunctie: zij informeren het zorgteam bij moeilijkheden die ze ondervinden. Het zorgteam kan dan advies of bijkomende hulp verlenen.

Naast de preventieve basiszorg, waarbij we er naar trachten dat alle leerlingen zich goed voelen op school en het maximum uit hun leerpotentieel halen, voorzien we extra zorg voor leerlingen met bijzondere noden.

-Wekelijkse zorguren:
* Drie tot vier uur zorg per klas per week door de zorgleerkracht in alle leerjaren. Deze differentiatie kan klasintern en/of klasextern zijn, afhankelijk van de noden van de leerling/klasjuf.
* Leestraining in het tweede, derde en vierde leerjaar voor leerlingen met een lager leesniveau. Tijdens dit uurtje wordt op een speelse manier aan het technisch lezen van onze leerlingen gewerkt.
* aangepaste remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen in overleg met externen en ouders

-Voor sterkere leerlingen:
* verdiepings- of verbredingsleerstof voor leerlingen met een sterk reken-, lees- of taaltalent
* vanaf het derde leerjaar is er een kangoeroeklas. Deze leerlingen worstelen zich enkele uren per week door extra uitdagende leerstof.

-Taalklas: leerlingen met een andere thuistaal die moeilijkheden ondervinden met de Nederlandse taal kunnen enkele uren per week naar de taalklas gaan. Zij krijgen daar een taalbad aangeboden.

-Sociaal-emotionele ondersteuning: ons zorgteam staat steeds klaar om te luisteren naar leerlingen die last hebben van een of ander probleem, eenzaam zijn, gepest worden of gewoon graag een babbeltje slaan, …
Onze zorgbus op de speelplaats wordt hiervoor gebruikt.

Leren leren: in het vierde, vijfde en zesde leerjaar willen we de focus leggen op het leren leren. Het streven naar een goede werkhouding, structuur brengen in het huiswerk, een studieplanning maken, zelf leren plannen, studeerstrategieën onder de knie krijgen, je leerstijl ontdekken, … krijgt de nodige aandacht!

Leerlingen worden opgevolgd via een leerlingvolgsysteem. Op het MDO (MultiDisciplinairOverleg) bespreken we 4 keer per jaar de leerontwikkeling (zowel sociaal-emotioneel als cognitief) van elke leerling.

Mailadres zorgcoördinatie: anke.christiaens@sjcaalst.be

In de klasagenda plakt een sticker waarop je de naam en contactgegevens van de zorgleerkracht van de klas terug vindt.

Voorbereiding op het secundair onderwijs

De stap naar het secundair onderwijs is voor velen niet zo vanzelfsprekend. Graag wil de school bij deze belangrijke keuze een handje toesteken.

De begeleiding van iedere leerling in zijn ontwikkeling doorheen de schoolloopbaan behoort tot de kernopdracht van elke school. Onze leerkrachten leggen met de zesdeklassers een heel traject af.
Onze leerlingen krijgen een werkboekje “Op stap naar het secundair onderwijs” dat eind december samen met de klastitularis wordt ingevuld. De maatschappelijk assistente van het CLB geeft aan de leerlingen uitleg over het studieaanbod in het secundair onderwijs. Het is de bedoeling om via een stappenplan uiteindelijk te komen tot de juiste studiekeuze. Onze leerlingen maken in de loop van dit schooljaar kennis met onze eigen humaniora in de Pontstraat en met een technische school. Deze kennismaking bestaat uit een rondleiding en het bijwonen van een aantal lessen. Het CLB organiseert jaarlijks een infoavond omtrent het studieaanbod voor onze zesdejaars.

Het is uiterst belangrijk dat er een zekere doorstroming van noodzakelijke informatie wordt georganiseerd tussen de verschillende niveaus. De school deelt informatie en een voorlopig advies van studiekeuze aan uw zoon/dochter schriftelijk mee via de BaSo-fiche. Bij de inschrijving in het secundair onderwijs kan er naar deze fiche gevraagd worden. De leerlingen krijgen deze fiche mee in januari.

Wij baseren ons op:

  • De klassenleraar die als eerste zijn mening verwoordt. Dit gebeurt niet alleen op basis van toetsen en proefwerken, maar het is vooral een combinatie van werkhouding, sociale omgang, mogelijkheden, persoonlijke ingesteldheid en resultaten.
  • Tal van MDO’s(Multidisciplinair overleg tussen leerkrachten, CLB, zorgcoördinator en directie, verspreid over verschillende schooljaren).
  • Het leerlingvolgsysteem(Van elke leerling bestaat er op de school een individueel digitaal leerlingendossier waarin observaties regelmatig worden bijgestuurd).
  • Een aanvullende test taal en wiskundedie peilt naar de intelligentie en de schoolvorderingen van al onze zesdejaars op onze school. Resultaten van deze collectieve proef worden niet meegedeeld, maar worden enkel gebruikt als ondersteuning.

Het spreekt vanzelf dat het voorstel van de school niet bindend is en dat de ouders samen met hun zoon/dochter de uiteindelijke studiekeuze bepalen. Uiteraard kan er hieromtrent steeds contact opgenomen worden met de klasleraar tijdens een vrijblijvend oudercontact in de loop van januari. Ook het CLB kan na afspraak geraadpleegd worden.
In januari organiseren de klasleerkrachten een leerlingencontact omtrent de studiekeuze en krijgen de leerlingen de BaSo-fiche mee naar huis onder gesloten omslag.

Welbevinden en betrokkenhheid

Leerlingen met een hoog welbevinden, voelen zich “als een vis in het water”. Ze stralen vitaliteit uit en tegelijk ontspanning en innerlijke rust. Ze stellen zich open en ontvankelijk op voor wat op hen afkomt. Ze zijn spontaan, durven zichzelf te zijn en hebben plezier. Welbevinden is vaak verbonden met zelfvertrouwen, een goed zelfwaardegevoel, voor zichzelf durven opkomen, weerbaarheid. Kwalitatief leren kan slechts tot stand komen als een minimaal niveau van ‘welbevinden’ gerealiseerd is. Een leerling moet zich goed voelen om tot leren te komen.

Betrokkenheid is een toestand waarin leerlingen zich bevinden wanneer ze op een intense manier bezig zijn: geboeid, gemotiveerd en uitgedaagd. Men merkt het aan hun hoge concentratie. Ze zijn heel aanspreekbaar voor wat de omgeving te bieden heeft, stellen zich open op. Ze voelen zich van binnenuit gemotiveerd om met de activiteit aan de slag te blijven. Welbevinden en betrokkenheid zijn de condities bij uitstek voor het realiseren van ontwikkeling in de diepte of fundamenteel leren.

We vinden het dan ook belangrijk deze condities in kaart te brengen en van hieruit actiepunten voor het volgende schooljaar te koppelen. We brengen dit jaarlijks in kaart door een bevraging bij alle leerlingen. Leerlingen die een D of E score behalen worden besproken op het eerstvolgende MDO (multidisciplinair overleg).

Kangoeroewerking

Dit is kangoeroewerking:

De kangoeroewerking maakt deel uit van onze ruime visie op zorg. We geloven er in dat kinderen de klas even moeten kunnen verlaten om te werken met gelijkgestemden en dit op hun eigen niveau. Dit kan in de kangoeroeklas.

Vanuit onze expertise, rond onder andere hoogbegaafdheid, zijn we er ons van bewust dat een kangoeroewerking op meerdere vlakken plaatsvindt:

a)Binnenklasdiffetentiatie

Het is erg belangrijk dat alle kinderen gestimuleerd worden om inspanningen te leveren. Hierdoor wordt de kans op het ontwikkelen van een positieve leerhouding groter.

Alle leerlingen uit de kangoeroeklas werken in de klas aan het verbreden en verdiepen van de leerstof via sterk taal- en/of rekenwerk.

Zorgen voor differentiatie binnen de klas is niet altijd evident! Het blijft een zoeken naar een goede verbreding/verdieping en is dan ook voortdurend in beweging!

b)Specifieke zorg: de kangoeroeklas

Het accent in de kangoeroeklas ligt op het verwerven van leervaardigheden, afgestemd op die specifieke manier van leren die eigen is aan het kind. Binnen onze kangoeroewerking zoeken we naar datgene dat het kind nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen.
Binnen het cognitieve bieden we vooral deze uitdagingen aan, waarbij we tegemoet willen komen aan de sterke exploratiedrang en de snelgroeiende leerhonger van deze kinderen. Dit gebeurt onder meer door het uitwerken van projecten op maat.
Daarnaast is het erg belangrijk om deze leerlingen met elkaar in contact te brengen. Zo ontdekken ze de mogelijkheden om om te gaan met gelijkgestemden en samen in groep te leren. Op die manier proberen we zo ruim mogelijk tegemoet te komen aan de sociaal – emotionele ontwikkeling van deze kinderen. Leren omgaan met hun anders zijn en tegelijkertijd ontdekken dat er nog kinderen zijn die anders zijn gebeurt door filosoferen, strategiespelen en smartgames.

Voor wie ?

Leerlingen die nood hebben aan uitdaging en uitbreiding worden na een multidisciplinair overleg doorverwezen naar de kangoeroeklas.
Soms is het detecteren van deze kinderen niet evident: niet alle kinderen hebben baat bij deze verdieping. Daarnaast durven hoogbegaafde kinderen onderpresteren. Het ontdekken van hoogbegaafdheid is een groeiproces.
Leerlingen starten met een proefperiode van drie maanden. Nadien wordt de deelname in de kangoeroeklas geëvalueerd en in overleg verder gezet of stopgezet.
Twee maal per jaar (december en juni) krijgt de leerling een individueel kangoeroerapport. 

Een greep uit onze activiteiten:

Themawerk

Het uitwerken en uitdiepen van een bepaald thema.

Uitbouwen van projecten

Enerzijds wordt gewerkt met opgelegde projecten: dit helpt om te komen tot leren (samenvatten, werkstukken maken, plannen,…)
Daarnaast is ruimte voor eigen projecten: open opdrachten stimuleren de creativiteit en de motivatie.
Deze projecten worden gestuurd om vanuit zelfstandig leren te komen tot zelfverantwoordelijk leren.

Filosoferen

Reflecteren over diepere levensvragen, nadenken over die vragen waarop geen pasklaar antwoord is.

Experimenteren en onderzoeken

Deze kinderen zijn erg leergierig en zitten vaak vol vragen. Zelfontdekkend leren en experimenteren bieden dan ook een grote uitdaging om tot antwoorden te komen. Bij deze activiteiten wordt vaak het geduld en het doorzettingsvermogen van deze kinderen aangewakkerd.

Spelend leren

Heel wat rekenknappe en visueel – ruimtelijk ingestelde kinderen vinden hun uitdaging in onder andere smart games. Ook samenspel, omgaan met winnen en verliezen gebeurt via uitdagende gezelschapsspelen. Daarnaast worden ook spelen gespeeld die beroep doen op de creativiteit en taalvaardigheid van de leerlingen.

CLB

4 niveaus:

Onze school heeft een goede samenwerking met het Vrij CLB Aalst. Hun samenwerking situeert zich op 4 niveaus :

– Preventieve gezondheidszorg : We streven naar een gezonde manier van leven. We volgen groei, ontwikkeling, vaccinaties, … We ondersteunen gezondheidsprojecten van de school.
– Leren en studeren : soms loopt het niet zo vlot op school. Dan biedt het CLB hulp en ondersteuning.
– Psychisch en sociaal functioneren : kinderen moeten zich goed voelen op school, thuis en bij vrienden. Als het minder goed gaat biedt het CLB een luisterend oor en zoeken we samen een oplossing.
– Onderwijsloopbaan: het CLB helpt graag bij het maken van de juiste studiekeuze (plannen van de toekomst).

Het CLB biedt : informatie, hulp en begeleiding op vraag van leerlingen, ouders en school. Dit gebeurt onafhankelijk, discreet en gratis.

Het CLB staat in voor verplichte opdrachten : medische onderzoeken, maatregelen bij besmettelijke ziekten, leerplichtbegeleiding.

Het CLB heeft speciale aandacht voor : leerlingen die door omstandigheden minder kansen gekregen hebben of krijgen. We werken bovendien op uw vraag samen met hulpverleners en diensten : centra voor geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, huisartsen, specialisten, …

Leerlingenbegeleiding :

Niet alleen de studieresultaten zijn belangrijk, ook het sociale en emotionele aspect van de leerling moet opgevolgd worden. Elke week is een contactpersoon van het CLB aanwezig op school. De zorgcoördinator en deze contactpersoon overlopen dan de hulpvragen van ouders en/of leerkrachten. Indien nodig, nemen ook de directeur, leerkrachten of ouders deel aan de vergadering.

MDO :

Een viertal keer per schooljaar gaat het MDO door : een multidisciplinair overleg tussen directeur, klasleerkracht, zorgleerkracht(en) en een afgevaardigde van het CLB. Zowel ouders als leerkrachten kunnen vooraf problemen melden die ze graag op het MDO zouden bespreken. Op het MDO wordt in de eerste plaats geluisterd en proberen we van daaruit samen een oplossing of een handelingsplan uit te dokteren.

Wanneer kan je bij ons terecht :

– Alle werkdagen van 8.30u. tot 12.00u. en van 13.00u. tot 16.30u.
– Op maandagavond na afspraak tussen 16.30u. en 19.00u.
Contact :
Langestraat 12, 9300 Aalst
Tel. : 053/78 85 10, Fax : 053 / 78 55 97
Email : info@clbaalst.be