Zorg op school

We kunnen op school een beroep doen op een heel enthousiast zorgteam. We bieden zorg aan op verschillende niveaus, zowel voor zwakkere als voor sterkere leerlingen.

zorg16-17

De zorgcoördinator op school is Mevr. Christiaens. Naast het overkoepelende werk is zij onder meer verantwoordelijk voor de kangoeroeklas.
Zij wordt in haar taak bijgestaan door Mr. De Plekker, Mevr. Coppens, Mevr. Van den Eede, Mevr. Dewamme, Mevr. Van Acker en Dhr. Nelis.

Ons uitgangspunt is : ieder kind telt. Van daaruit werkten we een zorgvisie uit die rekening houdt met de minder sterke, maar ook met de sterkere leerlingen en dit zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel vlak. Ons doel is met andere woorden maximale ontwikkelingskansen bieden voor elk kind op onze school.

De klasleerkrachten vormen de basis voor het zorgbeleid op school. Zij observeren, begeleiden en bieden eerste hulp in de klas. Er wordt gedifferentieerd, zodat ieder kind op zijn eigen niveau kan werken.
Verder hebben zij ook een signaalfunctie : zij informeren het zorgteam bij moeilijkheden die niet of moeilijk in de klas te behandelen zijn. Het zorgteam kan dan advies of bijkomende hulp verlenen.

Naast de preventieve basiszorg, waarbij we er als school voor zorgen dat alle leerlingen zich goed voelen op school en in de klas en het maximum uit hun leerpotentieel halen, voorzien we extra zorg voor leerlingen met bijzondere noden.

-Voor  leerlingen met leerproblemen/leerstoornissen :
* drie uur differentiatie per week door de zorgleerkracht in alle leerjaren. Deze differentiatie kan klasintern en/of klasextern zijn, afhankelijk van de noden van de leerling/klasjuf. Leerlingen die extra tijd, meer instructie, herhaling,..nodig hebben kunnen steeds bij het zorgteam terecht
* leestraining in het tweede, derde en vierde leerjaar. Tijdens dit uurtje wordt op een speelse manier aan het technisch lezen van onze leerlingen gewerkt. Er worden oefeningen aangeboden op woord- , zins- , en tekstniveau.
* we spreken een lees(groot)ouder aan om aan het leesniveau te werken
* aangepaste (stimulerende, compenserende, remediërende en differentiërende) maatregelen voor leerlingen met leerstoornissen

-Voor sterkere leerlingen :
* verdiepings- of verbredingsleerstof voor leerlingen met een sterk reken-, lees- of taaltalent
* vanaf het derde leerjaar is er een kangoeroeklas. hier worden hoog- of meerbegaafde leerlingen opgevangen. Ze worstelen zich door extra moeilijke leerstof en krijgen opdrachten rond thema’s die aansluiten bij hun interesse.

-Taalklas : leerlingen met een andere thuistaal kunnen enkele uren per week naar de taalklas gaan.

-Sociaal-emotionele ondersteuning : ons zorgteam staat steeds klaar om te luisteren naar leerlingen die last hebben van een of ander probleem, eenzaam zijn, gepest worden of gewoon iets heel belangrijks vertellen hebben, … Leerlingen komen hiervoor naar de bib. of stoppen een briefje in de zorgbus.

Leren leren : In het vierde, vijfde en zesde leerjaar gaat één uurtje per week naar elk leerjaar om te werken aan verschillende aspecten van ‘leren leren’. Het streven naar een goede werkhouding, structuur brengen in het huiswerk, een studieplanning maken, zelf leren plannen, studeerstrategieën onder de knie krijgen, je leerstijl ontdekken, … krijgt de nodige aandacht !
Via deze link :  sites.google.com/site/lerenlerensjc/  kan je ook heel wat informatie terugvinden omtrent het ‘leren leren’ in onze school. Per leerjaar (van 1 tot 6) kan je hier terugvinden hoe de leerling elk vak best kan studeren, hoe je als ouder je kind kan begeleiden bij het huiswerk en wat er van de leerling verwacht wordt.

Leerlingen worden opgevolgd via een leerlingvolgsysteem. Op het MDO (MultiDisciplinairOverleg) bespreken we de leerontwikkeling van de leerling op basis van dit leerlingvolgsysteem en het welbevinden en de betrokkenheid van het kind.

WOORDVERKLARING :
Differentiatie : klasleerkracht en zorgleerkracht werken aan de zelfde les maar op een ander niveau. De zorgleerkracht werkt bvb. met meer materiaal en laat de leerlingen meer de stappen verwoorden. Deze leerlingen zullen op deze manier misschien minder oefeningen maken, maar de leerstof zal wel beter vastgezet worden.
Er wordt ook gedifferentieerd met de sterkere leerlingen : zij moeten slechts een beperkt aantal oefeningen van de les in het werkboek maken en creëren zo tijd voor de verbredings- of verdiepingsleerstof.
Verdiepingsleerstof : we bieden oefeningen aan die moeilijker en dus uitdagender zijn dan de oefeningen die op dat moment in de klas worden gemaakt.
Verbredingsleerstof : voor ‘snelle’ rekenaars die gewoon heel graag rekenen maar daarom niet meteen nood hebben aan moeilijker oefeningen bieden we ‘meer’ oefeningen aan. (soms een variant op…)
Kangoeroeklas : voor leerlingen die een extra uitdaging aankunnen, zijn er in de kangoeroeklas bijkomende projecten en opdrachten (spreekbeurt, mini-onderneming, opzoekwerk, …)
MDO: Multi disciplinair overleg: overleg met directie, CLB, zorgcoördinator, zorgleerkracht en klasleerkracht. Dit gebeurt 4 maal per jaar.

INTERN ZORGBELEID

De cel leerlingenbegeleiding vergadert elke vrijdagvoormiddag om 10.30 u. Zowel het CLB, directie, klastitularis en zorgcoördinatoren maken deel uit van dit team. Het is de bedoeling om de lopende leerlingendossiers permanent op te volgen, te evalueren en eventueel bij te sturen. Indien u als ouder wenst aanwezig te zijn tijdens een van deze vergaderingen, kan dit steeds na telefonische afspraak.

Mailadres zorgcoördinatie: zorg-cap@hotmail.com (Mevr. A. Christiaens, Dhr. R. De Plekker, Mevr. D. Coppens, Mevr. T Van den Eede, Mevr. E. Dewamme, Mevr. J. Van Acker en Dhr. M. Nelis). In de klasagenda vinden jullie ook een sticker waarop je de naam van de zorgleerkracht van de klas terug vindt.

 

 

 

——————————–

zorg op school (1) zorg op school (2)

zorg op school (3) zorg op school (4)

 

Zorgbrief aan de ouders:

Beste ouders,

Onze school biedt zorgondersteuning aan leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar. Vanuit onze doelstelling leerlingen met verschillende noden zo intens mogelijk te helpen, voorzien we wekelijks een aantal zorguren per klas.

Concreet bieden we volgende zorgondersteuning aan :
• begeleiding van kinderen met leermoeilijkheden (taal of rekenen)
• leesondersteuning
• sterk werk rekenen en taal
• kangoeroeklas

Tijdens de zorguren werken we via de methodiek van binnenklasdifferentiatie waarbij een extra zorgleerkracht binnen de klas hulp biedt tijdens de les. Anderzijds opteren we soms voor buitenklasdifferentiatie waarbij leerlingen buiten de eigen klas begeleid worden door een zorgleerkracht.

Om deze zorgondersteuning zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is de afspraak op school om tijdens de zorguren het aantal oefeningen tijdens de les (rekenen of taal) te beperken voor de leerlingen die extra ondersteund worden. Wij kiezen hier bewust voor want zo bieden wij meer ruimte voor verwoording, herhaling en gebruik van concreet materiaal ter verduidelijking van leerstof. Sterke leerlingen krijgen dan weer meer tijd om meer uitdagende reken- en taaloefeningen te maken.

Indien uw zoon of dochter tijdens een zorguur apart begeleid wordt dan zal u dat kunnen zien in het werkboek. Bij de taal- of rekenles vermelden we duidelijk dat het om een differentiatieles gaat met daarbij de datum en handtekening van de zorgleerkracht.
Tijdens het zorguur zullen slechts een gedeelte van de oefeningen in het werkboek gemaakt en verbeterd worden. De niet-ingevulde oefeningen worden later in de klas niet meer ingehaald. Als de les voorbij is, wordt hier immers niet meer op terug gekomen. Dit biedt de leerlingen echter wel extra ruimte tot inoefening bij het instuderen van de leerstof of bij extra ondersteuning thuis.

We zijn ervan overtuigd dat deze afspraken op school de begeleiding van uw kind ten goede komt. Heeft u echter nog vragen of bezorgdheden, aarzel niet contact op te nemen met de klasleerkracht of zorgcoördinatoren.
Met vriendelijke groeten,
Het schoolteam

zorg op school (5) zorg op school (6)

zorg op school (7) zorg op school (8)

Print Friendly, PDF & Email