Voorbereiding secundair

BEGELEIDING STUDIEKEUZE – ZESDE LEERJAAR

De stap naar het secundair onderwijs is voor velen niet zo vanzelfsprekend en na de krokusvakantie organiseren de secundaire scholen opendeurdagen. Graag wil de school bij deze belangrijke keuze een handje toesteken.
Onze leerlingen krijgen een werkboekje “Op stap naar het secundair onderwijs” dat samen met de klastitularis wordt ingevuld eind december. De maatschappelijk assistente van het CLB geeft in de loop van november aan de leerlingen uitleg over het studieaanbod in het secundair onderwijs. Het is de bedoeling om via een stappenplan uiteindelijk te komen tot de juiste studiekeuze. Onze leerlingen maken in de loop van dit schooljaar kennis met onze eigen humaniora in de Pontstraat en met een technische school. Deze kennismaking bestaat uit een rondleiding en het bijwonen van een aantal lessen.
Voor Nieuwjaar organiseert het CLB een objectieve infoavond in de Katholieke Hogeschool te Nieuwerkerken rond het meest uiteenlopende studieaanbod voor onze zesdejaars.
Tijdens de opendeurdag in de humaniora kunnen de leerlingen interactief kennis maken met het college in de Pontstraat.
De school deelt een welbepaalde studiekeuze aan uw zoon/dochter schriftelijk mee via de BaSo-fiche (zie verder). Wij baseren ons op:

•De klassenleraar die als eerste zijn mening verwoordt. Dit gebeurt niet alleen op basis van toetsen en proefwerken, maar het is vooral een combinatie van werkhouding, sociale omgang, mogelijkheden, persoonlijke ingesteldheid en resultaten.

•Tal van MDO’s (Multidisciplinair overleg tussen leerkrachten, CLB, zorgcoördinator en directie, verspreid over verschillende schooljaren).

•Het leerlingvolgsysteem (Van elke leerling bestaat er op de school een individueel digitaal leerlingendossier waarin observaties regelmatig worden bijgestuurd).

•Een aanvullende test taal en wiskunde die peilt naar de intelligentie en de schoolvorderingen van al onze zesdejaars op het college. De collectieve proef wordt in december afgenomen. Resultaten worden niet meegedeeld, maar worden enkel gebruikt als ondersteuning.

Het spreekt vanzelf dat het voorstel van de school niet bindend is en dat de ouders samen met hun zoon/dochter de uiteindelijke studiekeuze bepalen. Uiteraard kan er hieromtrent steeds contact opgenomen worden met de klasleraar tijdens een vrijblijvend oudercontact in de loop van januari. Ook het CLB is op dit moment op de school aanwezig en kan na afspraak geraadpleegd worden.
In januari organiseren de klasleerkrachten een leerlingencontact omtrent de studiekeuze en ’s avonds krijgen de leerlingen de BaSo-fiche mee naar huis onder gesloten omslag.
We hopen hierdoor het nodige gedaan te hebben en wensen onze leerlingen van het zesde leerjaar veel succes toe!

BASO-FICHE

De begeleiding van iedere leerling in zijn ontwikkeling doorheen de schoolloopbaan behoort tot de kernopdracht van elke school, op elk onderwijsniveau. Daarom is het uiterst belangrijk dat er een zekere doorstroming van noodzakelijke informatie wordt georganiseerd tussen de verschillende niveaus. Onze leerkrachten leggen deze maand met de zesdeklassers een heel traject af. Om de doorstroming naar het secundair onderwijs te optimaliseren kwam in Aalst de BaSo-fiche tot stand. Deze fiche wordt ingevuld door ouders (punt 1 en 4), door de klastitularis (punt 2 en 3), door de zorgcoördinator (punt 5) en door de klassenraad (punt 6). Onder punt 6 vindt u uiteindelijk het voorstel van studiekeuze voor uw zoon/dochter terug. Bij de inschrijving in het secundair onderwijs kan er naar deze fiche gevraagd worden. De leerlingen krijgen deze fiche mee, samen met een begeleidend schrijven in januari.

Print Friendly, PDF & Email